Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

April 21 2017

0973 1276 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabylejaka bylejaka

April 07 2017

8482 29a7
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabylejaka bylejaka

March 18 2017

7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viapsikusrene psikusrene
8518 ec3f
Reposted fromhermina hermina viakiks kiks

March 04 2017

6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viadiebitchdie diebitchdie
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viabatgirl batgirl
w poniedziałek kupię sobie sukienkę
taką, w której wiatr odsłania zmęczone kolano
pojadę na rowerze, musi być słonecznie

będę ją nosić często, do czego jeszcze wymyślę
rozpuszczę też włosy na tym bezwstydnym wietrze
byle tylko nie rozerwały się korale

w czarnym najlepiej, a już w sukience
zupełnie, kolan aż nadto więc 
płaszcz zostawię zimowy

musi wystarczyć na razie
po przerwie
wieczności

February 20 2017

7725 e140
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaturquoise turquoise

February 17 2017

4739 7ae4 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viakiks kiks
4526 b0dd 500
"Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakiks kiks
5534 5a60
9438 4563
Reposted frommartynkowa martynkowa viaslowianecznik slowianecznik
7442 8cb5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaslowianecznik slowianecznik
Reposted fromshakeme shakeme viaslowianecznik slowianecznik

February 15 2017

8096 850c 500
Reposted fromrol rol vianoisetales noisetales

July 04 2015

June 30 2015

Untitled
Reposted fromweightless weightless viaslowianecznik slowianecznik
9438 4563
Reposted frommartynkowa martynkowa viaslowianecznik slowianecznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl